ALGEMENE VOORWAARDEN

Uitschrijven: Stuur STOP naar 4004 of email naar nl_support@shoopadoo.com

Abonnement: €15 per week (10 berichten per week).
Leeftijd: Minimale leeftijd is 18 jaar en met toestemming van de abonnementhouder
Het Shoopadoo team

Dit is een abonnementsdienst, €15 per week, 10 sms'jes per week. Dit komt neer op gemiddeld €65 per maand. Prijs is inclusief btw en exclusief kosten voor mobiel internet. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De minimale looptijd is één week, je betaalt dus altijd minimaal één week. Abonnees ontvangen 10 credits per week. Afmelden? Sms STOP naar 4004.Door u aan te melden voor de service, accepteert u deze voorwaarden. Als je telefoon het bestelde product niet ondersteunt, ontvang je een alternatief product. De Gedragscode SMS-Dienstverlening en de Reclamecode SMS-Dienstverlening zijn van toepassing. Er is geen herroepingsrecht of proefperiode. Handelsmerken, servicemerken, logo's (inclusief maar niet beperkt tot de individuele namen van producten en detailhandelaren zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Dit is een service van Mypengo Mobile BV Markerkant 1310 1314 AN Almere Nederland. KvK: 39068788, BTW: NL807495207B01 Info: 0800-2659299 (lokaal tarief, bereikbaar van ma t/m vr tussen 9.00 en 17.00 uur) of nl_support@shoopadoo.com of: www.shoopadoo.com

1. Toepasselijkheid en wijzigingen Deze Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden (hierna tezamen genoemd de "Algemene en Specifieke Voorwaarden"), alsmede het copyrightbeleid en het privacybeleid, zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons als Aanbieder (hierna genoemd "Aanbieder", "wij", "ons" of "onze"; zie de Specifieke Voorwaarden voor onze gegevens) en u als Afnemer van de Diensten die wij leveren. Onder "Diensten" wordt verstaan het leveren van Mobiele Content, dat wil zeggen content die bestemd is voor gebruik op de mobiele telefoon (zoals bijvoorbeeld wallpapers, games, fun sounds en real tones) via Short Messaging Service (hierna "SMS"), via het internet, deze website of een wapsite ("de Sites") en/of via andere wijzen van levering van mobiele content, tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen. De Algemene en Specifieke Voorwaarden, alsmede het copyrightbeleid en het privacybeleid, zijn eveneens van toepassing op het gebruik van de Sites. Door gebruik te maken van de Sites en/of door u aan te melden voor (een van de) diensten en/of door acceptatie van de Mobiele Content en/of (een van de) diensten, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en Specifieke Voorwaarden, alsmede met het copyrightbeleid en het privacybeleid, en onderkent en bevestigt u deze te hebben gelezen en daaraan gebonden te zijn. Op bepaalde Mobiele Content en Diensten, zullen naast de Algemene en Specifieke Voorwaarden, Spel voorwaarden van toepassing zijn, zoals vooraf bekend gemaakte spelvoorwaarden, geschillenregelingen en richtlijnen (hierna de "Spel Voorwaarden" genoemd). Door u aan te melden voor (een van de) diensten en/of door acceptatie van de Mobiele Content en/of (een van de) diensten, gaat u eveneens akkoord met de eventuele van toepassing zijnde Spel Voorwaarden, en onderkent en bevestigt u deze te hebben gelezen en daaraan gebonden te zijn. Indien zich tegenstrijdigheden voordoen tussen de Algemene en Specifieke Voorwaarden enerzijds en de Spel Voorwaarden anderzijds, zullen de als laatste genoemde voorwaarden prevaleren. Onder andere in het gratis welkomstbericht van de Aanbieder vindt u de URL (Uniform Resource Locator) van de Sites waarop de Algemene en Specifieke Voorwaarden te vinden zijn. De Aanbieder is te allen tijde gerechtigd om de Algemene en Specifieke Voorwaarden te wijzigen. U dient deze bladzijden derhalve regelmatig te lezen.

2. OMSCHRIJVING VAN DE DIENSTEN Door middel van de Diensten verleent de Aanbieder aan de Afnemers toegang tot een netwerk van Mobiele Content, met inbegrip van maar niet beperkt tot nieuws of informatie, e-mail, chat services, amusement, horoscopen, spelletjes, ringtones, wallpapers, fun sounds, real tones en video's. Toegang tot de Mobiele Content en Diensten van onafhankelijke derde partijen kan ook tot de Diensten behoren. De toegang tot de Diensten kan worden verstrekt door het aan u leveren van te downloaden Mobiele Content van de categorie waarvoor u zich heeft aangemeld (bijvoorbeeld door het leveren van een wallpaper) of door u in staat te stellen om de Mobiele Content te downloaden (bijvoorbeeld door het leveren van een WAP-push link of een PIN voor het downloaden van de content op daartoe aangewezen Sites, of door het bieden van toegang tot de Mobiele Content (bijvoorbeeld door het mogelijk maken van MSISDN - mobile station integrated services digital network number - voor de content). De vergoeding is verschuldigd ongeacht of u wel of niet daadwerkelijk Mobiele Content downloadt; de tegenprestatie voor de vergoeding is uitsluitend de levering van de mogelijkheid om Mobiele Content te downloaden, te ontvangen en/of daartoe toegang te hebben. De Algemene en Specifieke Voorwaarden, het copyrightbeleid en het privacybeleid en de eventuele Spel Voorwaarden zijn ook van toepassing op een eventuele uitbreiding of verbetering van de huidige Dienst(en). De Aanbieder kan de Dienst(en) (of een deel daarvan) op elk moment tijdelijk of permanent wijzigen of beëindigen. U gaat ermee akkoord dat de Aanbieder niet aansprakelijk is jegens een derde partij of jegens u als gebruiker, indien de Dienst(en) word(t)(en) gewijzigd, beëindigd of onderbroken.

3. TOEGANG TOT DE DIENSTEN, BESCHIKBAARHEID EN LEEFTIJDSBEPERKING; UW VERANTWOORDELIJKHEDEN Om gebruik te kunnen maken van de Dienst(en) dient u: < (1) ten minste de leeftijd te hebben bereikt die is genoemd in de Specifieke Voorwaarden en/of toestemming te hebben van (één van uw) ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s). (2) indien iemand anders de betalingen verricht voor de aan u geleverde Diensten (de "betalingsgemachtigde"), van hem/haar toestemming te hebben voor het afnemen en gebruiken van de Diensten en voor het verrichten van de betalingen voor de Diensten. (3) indien van toepassing, mede namens (één van uw) ouders, wettelijk vertegenwoordiger(s) en/of de betalingsgemachtigde in te stemmen met de gebondenheid aan deze Algemene en Specifieke Voorwaarden, het copyrightbeleid en het privacybeleid en de eventuele Spel Voorwaarden. De Dienst(en) word(t)(en) verleend "zoals deze is/zijn" en "zoals deze beschikbaar is/zijn" op het moment van het ge- of verbruik. Om van de Diensten gebruik te kunnen maken: (1) moet u beschikken over de benodigde mobiele communicatiemiddelen. Bepaalde Mobiele Content is alleen beschikbaar voor een select aantal mobiele telefoons. Dit is een aangelegenheid van de fabrikanten van mobiele telefoons en ligt dus buiten de risicosfeer van de Aanbieder. Om teleurstellingen te voorkomen, verzoeken wij u om - alvorens u zich aanmeldt voor (een van) de Diensten - de geschiktheid van uw mobiele telefoon voor deze Diensten te controleren, zoals vermeld in het Overzicht van geschikte telefoons, te vinden op de Sites. (2) moet u ervoor zorgen dat de instellingen, met name de WAP instellingen, van uw mobiele telefoon op de juiste manier zijn ingesteld. Om teleurstellingen te voorkomen, verzoeken wij u om - alvorens u zich aanmeldt voor (een van) de Diensten - de instellingen van uw mobiele telefoon voor deze Diensten te controleren bij uw mobiele netwerk aanbieder. (3) moet u beschikken over een abonnement voor mobiele communicatie bij een deelnemende mobiele netwerk aanbieder, of op een andere wijze toegang te hebben tot een netwerk voor mobiele communicatie, via welke de Aanbieder de Dienst(en) beschikbaar stelt. (4) moet u beschikken over een werkende internetverbinding die geinstalleerd is op uw mobiele telefoon (WAP of GPRS). Op de website van uw mobiele netwerk aanbieder kun u daarover instructies vinden. (5) moet u beschikken over de apparatuur die nodig is om de verbinding tot stand te brengen, inclusief een mobiele telefoon of pc of andere middelen die eventueel nodig zijn. HET IS MOGELIJK DAT U VOOR DE TOEGANG TOT EEN netwerk voor mobiele communicatie, een werkende internetverbinding OF VOOR HET INSTELLEN VAN DE JUISTE INSTELLINGEN OM VAN DE DIENSTEN GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN, EEN AANVULLENDE VERGOEDING DIENT TE BETALEN. De Aanbieder accepteert geen enkele aansprakelijkheid en biedt geen enkele garantie indien u niet (volledig) van de Diensten gebruik kan maken en/of Mobiele Content of sms berichten van ons niet of niet tijdig ontvangt, indien dit een gevolg is van feit dat u niet voldoet aan het in dit artikel 3 bepaalde of als gevolg van het verwijderen of niet (tijdig) bewaren door u van de Mobiele Content of sms berichten die u van ons ontvangt of als gevolg van het feit dat uw sms inbox vol is. U bent ervoor verantwoordelijk, dat u zich ervan vergewist dat uw apparatuur en/of software de Diensten van de Aanbieder niet stoort of hindert. Apparatuur of software die hinder veroorzaakt, wordt onmiddellijk afgesloten van de Diensten en de Aanbieder heeft in een dergelijk geval het recht om de Diensten met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten. Indien voor een upgrade of voor de Diensten een wijziging van uw apparatuur of software is vereist, dan moet u die wijziging op eigen kosten uitvoeren.

4. VERGOEDINGEN VOOR DE DIENSTEN U heeft gratis toegang tot onze Sites. Voor het afnemen van Diensten dient u te zijn geregistreerd als rekeninghouder en voor het gebruik van de Diensten betaalt u een vergoeding overeenkomstig de geldende tarieven van de Aanbieder via de telefoonfactuur van uw mobiele netwerk aanbieder indien u een abonnement heeft, of door afboeking van uw beltegoed indien u geen abonnement heeft. Het is mogelijk dat uw mobiele netwerk aanbieder, in aanvulling op de vergoeding die wij in rekening brengen, kosten in rekening brengt voor het verzenden aan ons of ontvangen van ons van sms berichten of Mobiele Content. Raadpleeg hierover uw mobiele netwerk aanbieder. In het gratis welkomstbericht van de Aanbieder treft u informatie aan over de vergoedingen, te betalen aan de Aanbieder, en de frequentie van de verzending van Mobiele Content. Alle vergoedingen, met inbegrip van vergoedingen voor bestaande abonnementen, kunnen worden gewijzigd na een kennisgeving aan u van de Aanbieder. De Aanbieder zal u tijdig in kennis stellen van een dergelijke wijziging. Indien u de nieuwe vergoedingen niet accepteert (die nimmer met terugwerkende kracht van toepassing zullen zijn), kunt u uw overeenkomst met ons met onmiddellijke ingang opzeggen. Op de facturering door een derde partij zijn de betalingsvoorwaarden van deze derde partij van toepassing. U betaalt of vergoedt aan de Aanbieder alle nationale en lokale of overige belastingen (met uitzondering van de belasting gebaseerd op de nettowinst van de Aanbieder) met inbegrip van, maar niet beperkt tot omzetbelasting, gebruiksgerelateerde eigendomsbelasting en kansspelbelasting of eventuele andere heffingen in plaats daarvan, welke belastingen zijn gebaseerd op de kosten verschuldigd voor het gebruik van de Diensten, ongeacht of die belasting nu of in de toekomst wordt opgelegd door internationale, Europese, nationale of lokale autoriteiten of door een andere instantie of instanties met de bevoegdheid om belasting te heffen.

5. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN Wij werken volgens de SMS gedragscode. Voor meer informatie kunt u gaan naar:http://www.smsgedragscode.nl. U gaat ermee akkoord om de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de volgende gedragscode: u zult geheimhouding betrachten met betrekking tot de via de Diensten aan u verstrekte informatie en u zult die informatie niet aan anderen doorgeven, zonder de toestemming van de Aanbieder of de persoon die de informatie aan u heeft verstrekt; u zult de Diensten niet gebruiken om u in te laten met pesterijen of aanstootgevend gedrag, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het plaatsen van mededelingen, foto's of opnames met smadelijke, lasterlijke, grove of schandaliserende verklaringen, of racistische, pornografische, obscene of beledigende taal of beelden; u zult de Diensten niet gebruiken om de privacyrechten, eigendomsrechten of de andere rechten van de Aanbieder of van een persoon te schenden; u zult geen berichten, foto's of opnames plaatsen, of de Diensten gebruiken op een manier, die de rechten van de Aanbieder of van een derde partij schendt, plagieert of overtreedt, met inbegrip van maar niet beperkt tot een copyright, een privacy- of ander persoonlijk recht, of een eigendomsrecht, of die frauduleus of op een andere wijze onrechtmatig is of in strijd is met de wet of goede zeden; u zult de Diensten niet gebruiken voor de promotie van goede doelen, reclame of werving van artikelen of diensten; u zult op geen enkele wijze via uw publiekelijk geplaatste informatie contactinformatie plaatsen of doorgeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot telefoonnummers, postadressen, e-mail adressen, websites of volledige namen; u zult de Diensten niet - geheel of gedeeltelijk - reproduceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of gebruiken; u zult de Diensten niet gebruiken voor commerciële doeleinden; u zult de Diensten niet gebruiken voor het versturen van ongevraagde e-mail berichten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot massale commerciële reclame of informatieve mededelingen ("Spam"). Bovendien zult u de Diensten niet gebruiken om (a) e-mail berichten te versturen die buitensporig zijn en/of bedoeld zijn om anderen te treiteren of lastig te vallen, (b) door te gaan met het versturen van e-mail berichten naar de Aanbieder of een ontvanger die heeft aangegeven dat hij/zij die niet wenst te ontvangen, (c) e-mail te versturen met een bedrieglijke of misleidende headerinformatie, (d) kwaadwillige e-mail te versturen, met inbegrip van maar niet beperkt tot "mailbombing", of (e) e-mail berichten te versturen of te ontvangen op een wijze die het gebruiksbeleid van een internet service provider overtreedt; De Aanbieder behoudt zich, naar eigen goeddunken, het recht voor om uw abonnement op te schorten of te beëindigen en/of de relatie met u te beëindigen en/of om u het gebruik van de Diensten of een onderdeel daarvan nu of in de toekomst te ontzeggen zonder in verband daarmee enige vergoeding aan u verschuldigd te zijn. uw gebruik van de Diensten te beëindigen of op te schorten in verband met een mogelijke overtreding van deze verbodsbepalingen, zonder in verband daarmee enige vergoeding aan u verschuldigd te zijn.

6. VERPLICHTING TOT REGISTRATIE VOOR DE DIENSTEN Om een veilig gebruik van de Diensten en betaling van de toepasselijke vergoedingen te waarborgen, garandeert u dat de op het registratieformulier verstrekte persoonlijke informatie (hierna de "Geregistreerde Informatie" genoemd) correct en volledig is. Indien de Aanbieder, naar eigen goeddunken, van mening is dat de Geregistreerde Informatie niet correct is of onvolledig is, is de Aanbieder gerechtigd om uw abonnement op te schorten of te beëindigen en/of de relatie met u te beëindigen en/of om u het gebruik van de Diensten of een onderdeel daarvan nu of in de toekomst te ontzeggen zonder in verband daarmee enige vergoeding aan u verschuldigd te zijn. U bent verantwoordelijk om de geheimhouding te bewaren van passwords en/of andere informatie die aan u is verstrekt door de Aanbieder en u bent volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die zijn uitgevoerd met behulp van het gebruik van uw password of deze andere informatie. U zegt toe dat u aan het einde van elke sessie uw bezoek aan de Sites zult afsluiten (door uw browser af te sluiten) en dat u contact zult opnemen met de Aanbieder als u merkt of vermoedt dat er ongeautoriseerd gebruik is gemaakt van uw password of relatie met de Provider, of dat de veiligheid of bescherming van de Geregistreerde Informatie om een andere reden niet meer is gegarandeerd. De Aanbieder kan u toegang verlenen tot bepaalde Diensten zonder dat u als gebruiker bent geregistreerd, zoals bijvoorbeeld de aanmelding via uw mobiele telefoon voor de Diensten die middels sms geleverd worden. In elk van die gevallen is uw identificatie gebaseerd op de wijze van identificatie die wij passend achten, zoals het nummer van uw mobiele telefoon. In elk geval ontvangt u een gratis welkomstbericht van de Aanbieder. Wij verzoeken u dit bericht te controleren en op te slaan op uw mobiele telefoon.

7. PRIVACYBELEID EN BEWERKING VAN GEGEVENS De Aanbieder hecht grote waarde aan de privacy van zijn gebruikers. Daarom hebben wij een afzonderlijk privacybeleid vastgesteld, dat een integraal onderdeel is van de Algemene en Specifieke Voorwaarden en de Spel Voorwaarden van de Aanbieder. U erkent dat de Aanbieder in verband met de Diensten "persoonlijke informatie", "financiële informatie" of "demografische en gebruiksinformatie" ("de Informatie") kan verzamelen en bewerken. Wij kunnen de Informatie doorgeven aan uw mobiele netwerk aanbieder en/of gateway diensten aanbieder ten behoeve van het innen van de door u verschuldigde vergoedingen en die door de Aanbieder verzamelde Informatie kan worden opgeslagen en bewerkt in het land waar de Aanbieder of zijn vertegenwoordigers beschikken over bepaalde voorzieningen. Door gebruik te maken van de Diensten stemt u in met een dergelijke overdracht van Informatie buiten uw land. Door gebruik te maken van de Diensten van de Aanbieder stemt u in met dit privacybeleid, het copyrightbeleid en de Algemene en Specifieke Voorwaarden. Indien u hiermee niet kunt instemmen, dient u geen gebruik te maken van onze Diensten. Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid, het copyrightbeleid en de Algemene en Specifieke Voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, uitbreiden of beperken. Tenzij uitdrukkelijk anderszins wordt bepaald, zijn de Algemene en Specifieke Voorwaarden, het copyrightbeleid en het privacybeleid van toepassing op alle bestaande en nieuwe applicaties, waarmee de huidige Diensten worden uitgebreid of verbeterd. Het is daarom raadzaam om deze bladzijden regelmatig te lezen.

8. VRIJWARING EN SCHADELOOSSTELLING U gaat ermee akkoord, dat u de Aanbieder en zijn houdstermaatschappijen, leden, dochterbedrijven, gelieerde bedrijven, serviceproviders, contractanten, agenten, vertegenwoordigers, licentieverleners, leidinggevenden, directeuren, aandeelhouders en werknemers schadeloos zult stellen in verband met een claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure, ingediend door een derde en veroorzaakt door, als gevolg van of in verband met uw (i) gebruik van de Diensten, de content, de Software en de Sites, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw downloads van de Sites, (ii) schending van deze Algemene en Specifieke Voorwaarden of (iii) overtreding van de wet, een voorschrift of de rechten van een derde. U betaalt de kosten en schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot de in redelijk gemaakte advocaaskosten en de kosten opgelegd aan of anderszins gemaakt door de Aanbieder in verband met, of voortvloeiend uit een dergelijke claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure. ar, defamatory, tortuous, invasive of other's privacy or otherwise objectionable messages to Shoopadoo, and indemnifies Shoopadoo against any damages direct or consequential pursuant to the sending of such messages.

9. GEBRUIK, OPSLAG, MONITORING EN VERWIJDERING VAN INFORMATIE Er geldt voor de Diensten geen herroepingsrecht, zichttermijn of bedenktijd zoals bedoeld in art. 7:46d BW en 7 :46e BW. De Aanbieder biedt de gebruiker de mogelijkheid om de informatiestroom die via SMS wordt ontvangen te onderbreken. Wij bieden u informatie op de internet pagina's die bij de Diensten behoren en/of via SMS. Ook in het gratis aanmeldbericht van de Aanbieder vindt u informatie over hoe u de Diensten kunt opzeggen. In het algemeen kan de informatie die wordt ontvangen via SMS worden onderbroken door het versturen van een SMS bericht met als tekst het woord STOP. U kunt dit bericht versturen naar het verkorte nummer (de short code) dat u voor de toegang tot de Diensten heeft gebruikt. U kunt bijvoorbeeld het bericht STOP versturen naar de toepasselijke short code en de opzegging wordt onmiddellijk na de ontvangst van het verzoek tot beëindiging van kracht. Zie voor meer details de Specifieke Voorwaarden, en/of click op de vlag van uw land. Bovendien kunt u een e-mail versturen naar het adres vermeld op de Sites en/of via de Diensten, of het nummer, zoals genoemd in de Specifieke Voorwaarden, kan worden gebeld. In dit geval zal de opzegging binnen 48 uur na de ontvangst van het verzoek tot beëindiging van kracht zijn. De kosten kunnen echter de volgende maand nog op uw mobiele telefoonrekening staan, omdat mobiele netwerk aanbieders met terugwerkende kracht factureren. De Aanbieder kan naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, uw gebruik van de Diensten te allen tijde onderbreken of beëindigen en de Geregistreerde Informatie binnen de Diensten vernietigen en verwijderen. U stemt ermee in, dat de Aanbieder uw relatie met hem met onmiddellijke ingang kan verbreken en alle met deze relatie verband houdende informatie, alsook de daarin vervatte lijsten of bestanden met onmiddellijke ingang kan vernietigen of deactiveren en/of u de verdere toegang tot de Diensten kan weigeren.

10. OPZEGGING EN beëindiging ! GEEN herroepingsrecht, zichttermijn of bedenktijd Er geldt voor de Diensten geen herroepingsrecht, zichttermijn of bedenktijd zoals bedoeld in art. 7:46d BW en 7 :46e BW. De Aanbieder biedt de gebruiker de mogelijkheid om de informatiestroom die via SMS wordt ontvangen te onderbreken. Wij bieden u informatie op de internet pagina's die bij de Diensten behoren en/of via SMS. Ook in het gratis aanmeldbericht van de Aanbieder vindt u informatie over hoe u de Diensten kunt opzeggen. In het algemeen kan de informatie die wordt ontvangen via SMS worden onderbroken door het versturen van een SMS bericht met als tekst het woord STOP. U kunt dit bericht versturen naar het verkorte nummer (de short code) dat u voor de toegang tot de Diensten heeft gebruikt. U kunt bijvoorbeeld het bericht STOP versturen naar de toepasselijke short code en de opzegging wordt onmiddellijk na de ontvangst van het verzoek tot beëindiging van kracht. Zie voor meer details de Specifieke Voorwaarden, en/of click op de vlag van uw land. Bovendien kunt u een e-mail versturen naar het adres vermeld op de Sites en/of via de Diensten, of het nummer, zoals genoemd in de Specifieke Voorwaarden, kan worden gebeld. In dit geval zal de opzegging binnen 48 uur na de ontvangst van het verzoek tot beëindiging van kracht zijn. De kosten kunnen echter de volgende maand nog op uw mobiele telefoonrekening staan, omdat mobiele netwerk aanbieders met terugwerkende kracht factureren. De Aanbieder kan naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, uw gebruik van de Diensten te allen tijde onderbreken of beëindigen en de Geregistreerde Informatie binnen de Diensten vernietigen en verwijderen. U stemt ermee in, dat de Aanbieder uw relatie met hem met onmiddellijke ingang kan verbreken en alle met deze relatie verband houdende informatie, alsook de daarin vervatte lijsten of bestanden met onmiddellijke ingang kan vernietigen of deactiveren en/of u de verdere toegang tot de Diensten kan weigeren.

11. TRANSACTIES MET ADVERTEERDERS EN/OF SPONSORS Wij kunnen gebruik maken van adverteerders en sponsors om de kosten voor u van onze Diensten te verminderen. Als voorwaarde voor het gebruiken van deze Diensten, stemt u ermee in dat wij reclame en andere promoties kunnen tonen op onze Sites, en reclame en promoties kunnen versturen door middel van SMS of anderszins in verband met onze Diensten. U gaat er ook mee akkoord, dat u niet zult proberen om die reclame en promoties te blokkeren, of anderszins te belemmeren. SOMMIGE LANDEN STAAN ONS NIET TOE RECLAMEBOODSCHAPPEN AAN U TE ZENDEN ZONDER UW VOORAFGAANDE UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING. DERHALVE KAN HET ZIJN DAT HET HIERBOVEN GESTELDE WELLICHT NIET VAN TOEPASSING IS OP U. Het opnemen van reclame of promoties op onze Sites of in onze Diensten behelst geen instemming van de Aanbieder met de desbetreffende content en/of dienst, en/of het betreffende product, of het bedrijf. Wij proberen ernaar te streven, dat de reclame en promoties geschikt zijn voor onze gebruikers. U heeft te allen tijde het recht om ons te verzoeken u niet (meer) te benaderen door middel van direct marketing. De Aanbieder neemt geen deel aan en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor een transactie met betrekking tot producten of diensten, die beschikbaar zijn gesteld door bedoelde derde partijen, of voor de inhoud of informatie die wordt verstrekt in verband met producten of services van derde partijen. U gaat ermee akkoord dat de Aanbieder niet aansprakelijk is voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van die transacties.

12. INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN U bent zich ervan bewust en stemt ermee in, dat de content en Software die wordt gebruikt in verband met de Diensten, hierna de Software genoemd, vertrouwelijke informatie bevat, die wordt beschermd door rechtsgeldig gevestigde en toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en door de geldende wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendomsrechten en andere wetgeving. Tenzij elders in deze Algemene en Specifieke Voorwaarden anderszins wordt bepaald, zijn de rechten, eigendom en belangen in en van de intellectuele eigendom of andere rechten die verband houden met Immateriële zaken die worden gebruikt, ontwikkeld, opgenomen, belichaamd of uitgeoefend in verband met de Diensten ("intellectuele eigendomsrechten") in eigendom bij de Aanbieder of zijn licentiegevers en u gaat ermee akkoord dat u geen belangen of aanspraken heeft of zult opeisen met betrekking tot die intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat er geen rechten met betrekking tot de intellectuele eigendom aan u zijn overgedragen en dat u geen - expliciete of impliciete - rechten heeft verkregen ten aanzien van de Diensten, anders dan de rechten die uitdrukkelijk zijn verleend in deze Algemene en Specifieke Voorwaarden. Met "intellectuele eigendomsrechten" worden de rechten bedoeld ingevolge de wetgeving op het gebied van octrooi, copyright, handelsgeheimen, handelsmerken en alle andere eigendomsrechten en de toepassing, vernieuwing, uitbreiding en het herstel daarvan, die nu of op een later tijdstip wereldwijd rechtsgeldig gevestigd en van kracht zijn. U erkent dat alle merken die op de Software en Sites staan eigendom zijn van de Aanbieder, of van de respectieve eigenaren van die merken en beschermd worden door nationale en internationale handelsmerk- , handelsnaam en auteurswetten. Gebruik van de merken die op de Software en Sites staan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Aanbieder of de eigenaar van het merk is uitdrukkelijk verboden. 'MobileMinded' is een handelsmerk van de Aanbieder. Voorts bent u zich ervan bewust en stemt u ermee in, dat op de gegevens in reclameboodschapen van adverteerders en/of sponsors of op de informatie die via de Diensten aan u wordt verstrekt auteursrechten, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten van toepassing zijn. U garandeert, dat u de content of de producten en/of diensten die geheel of gedeeltelijk uit de Diensten of de Software worden verkregen niet zult wijzigen, huren, verhuren, ter beschikking stellen, leasen, lenen, uitlenen, verkopen, distribueren, creëren of genereren, behalve indien en voor zover de Aanbieder u daartoe de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. De Aanbieder verleent u hierbij, en u accepteert hierbij, een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepelijke en onvervreemdbare licentie voor en toestemming om de Software te installeren en de content te downloaden, de gebruikscode van de Software te gebruiken, de Diensten te gebruiken op een daartoe bestemd en geschikt mobiel apparaat, uitsluitend voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik en om de Software en de Sites uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene en Specifieke Voorwaarden, op voorwaarde dat u de Software, broncodes of content niet kopieert, wijzigt, of verandert of daarvan een afgeleid(e) product of dienst of content reproduceert, aanpast, uitvoert, overdraagt, distribueert, verkoopt, doorverkoopt, creëert, naar de broncode terugbrengt (reverse engineering) of decompileert (reverse assembly), of op een andere manier probeert om de broncode te achterhalen (of derden toestaat dat te doen), of de Software en content te gebruiken of beschikbaar te stellen tenzij dat uitdrukkelijk is toegestaan in deze Algemene en Specifieke Voorwaarden en op voorwaarde dat u de rechten die verband houden met de content, de Software en de intellectuele eigendomsrechten niet verkoopt, of codeert, of daarvan sublicenties verstrekt, of ze bezwaart met zekerheidsrechten of ze op een andere wijze overdraagt. U garandeert dat u de content, de Software en de intellectuele eigendomsrechten op geen enkele wijze zult wijzigen of de gewijzigde versies van de Software en intellectuele eigendomsrechten zult gebruiken, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot de Diensten. U garandeert dat u alleen gebruik zult maken van de interface die is verstrekt door de Aanbieder voor het verkrijgen van toegang tot de Diensten. De Aanbieder verleent hierbij toestemming om maximaal één kopie te maken van de informatie op de apparatuur die u gebruikt voor het verkrijgen van toegang tot de Diensten en om de kopie van de geregistreerde informatie die met betrekking tot die apparatuur is gemaakt voor privé-doeleinden te gebruiken en weer te geven.

13. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID DE AANBIEDER, ZIJN DIRECTEUREN, LEIDINGGEVENDEN, WERKNEMERS, LEVERANCIERS, VERTEGENWOORDIGERS EN AGENTEN (DE "AANBIEDENDE PARTIJEN") AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET DOOR U GEMAAKTE GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES. U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT: DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES WORDEN VERSTREKT OP EEN BASIS VAN "ZOALS DIE IS" EN "ZOALS DIE BESCHIKBAAR IS", WAARBIJ GEEN ENKELE GARANTIE WORDT GEBODEN. DE AANBIEDENDE PARTIJEN AANVAARDEN VOOR ZOVER EN IN DE MATE ALS DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, UITDRUKKELIJK GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID , HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN HET EIGENDOMSRECHT, DE VERHANDELBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN EIGENDOMSRECHTEN; DE AANBIEDENDE PARTIJEN AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAKOMING VAN DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES. DE AANBIEDENDE PARTIJEN GARANDEREN NIET DAT DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN OF DAT DE DIENSTEN, HET AANBOD VAN DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES NIET ZAL WORDEN ONDERBROKEN EN FOUTLOOS IS; ADVIEZEN OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK OF VIA ONZE DIENSTEN, DOOR U VAN ONS VERKREGEN CREëREN GEEN ENKELE GARANTIE, DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE ONDERHAVIGE ALGEMENE EN SPECIFIEKE VOORWAARDEN IS VASTGELEGD. U MAG NIET OP DIE INFORMATIE OF ADVIEZEN AFGAAN; U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD, DAT U DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN VOOR EIGEN RISICO DOWNLOADT EN/OF GEBRUIKT EN DAT U ALS ENIGE AANSPRAKELIJK BENT VOOR DE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, MOBIELE TELEFOON OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN VAN DE CONTENT, DEZE SOFTWARE EN SITES; TEN AANZIEN VAN DE CHAT DIENSTEN: DE MOBIELE CONTENT DIENSTEN, WAARONDER DE SMS SERVICE, ZIJN UITSLUITEND BESTEMD VOOR AMUSEMENTSDOELEINDEN; FOTO'S VAN PERSONEN DIE WORDEN GETOOND OP TELEVISIE, OP HET INTERNET EN/OF OP MOBIELE TELEFOONS ZIJN UITSLUITEND BEDOELD VOOR ILLUSTRATIEVE DOELEINDEN. DIT ZIJN NIET DE PERSONEN DIE DE DIENSTEN DAADWERKELIJK AAN U VERLENEN.

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, ZULLEN DE AANBIEDENDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE, MORELE, AANVULLENDE, WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF VERVOLG SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE WEGENS DERVING VAN BEDRIJFSINKOMSTEN, BEDRIJFSSTAGNATIE, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE EN DERGELIJKE) ALS GEVOLG VAN DOOR U GEMAAKT GEBRUIK, MISBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES, OOK INDIEN DE GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VAN DE AANBIEDER IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET ONTSTAAN VAN DIE SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE GELEDEN DOOR DERDE PARTIJEN). ER ZIJN LANDEN WAAR DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BIJKOMENDE OF VERVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, DUS HET IS MOGELIJK DAT DE VOORGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANBIEDENDE PARTIJEN JEGENS U VOOR DE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSVORDERINGEN (UIT CONTRACT OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS) GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG, DAT DOOR U IS BETAALD OM U TE REGISTREREN VOOR DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN DE SITES.

15. ALGEMENE INFORMATIE Deze Algemene en Specifieke Voorwaarden komen in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen u en de Aanbieder. Indien u gebruik maakt van aanvullende diensten, materialen of software van derde partijen, kunnen Spel algemene voorwaarden op u van toepassing zijn. De nationale wetgeving van het land of de staat waarin u woont is van toepassing op de relatie tussen u en de Aanbieder, ongeacht de voorwaarden en bepalingen van het toepasselijke internationale recht. De toepassing van de United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods ("het Weens Koopverdrag") is uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen zullen worden beslecht door middel van arbitrage volgens de regels die zijn opgesteld door het arbitrage instituut dat is gevestigd in het land waar u woonachtig bent. Indien de Aanbieder bepaalde in deze Algemene en Specifieke Voorwaarden beschreven rechten of voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, dan betekent dat niet dat hij daardoor afstand doet van die rechten of voorwaarden, of dat hij ze verwerpt. Indien een bepaling van deze Algemene en Specifieke Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een daartoe bevoegde rechter of een aangewezen bemiddelaar, dan heeft die vaststelling geen enkele invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene en Specifieke Voorwaarden. Indien wij ervan afzien om de ons toekomende rechten voortvloeiend uit deze Algemene en Specifieke Voorwaarden uit te oefenen bij het zich voordoen van overtredingen beschreven in deze Overeenkomst, betekent dat niet dat wij daarmee afstand doen van die rechten, indien een dergelijke overtreding zich nogmaals zou voordoen. De titels van de artikelen zoals die in deze Algemene en Specifieke Voorwaarden zijn gebruikt, zijn alleen toegevoegd om het lezen gemakkelijker te maken en kunnen op geen enkele wijze de reikwijdte of omvang van dat artikel definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven of dat artikel op welke wijze dan ook beïnvloeden. De Diensten worden geleverd door: raadpleeg de Specifieke Voorwaarden voor uw land. Deze Algemene en Specifieke Voorwaarden komen in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen u en de Aanbieder. Indien u gebruik maakt van aanvullende diensten, materialen of software van derde partijen, kunnen Spel algemene voorwaarden op u van toepassing zijn. De nationale wetgeving van het land of de staat waarin u woont is van toepassing op de relatie tussen u en de Aanbieder, ongeacht de voorwaarden en bepalingen van het toepasselijke internationale recht. De toepassing van de United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods ("het Weens Koopverdrag") is uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen zullen worden beslecht door middel van arbitrage volgens de regels die zijn opgesteld door het arbitrage instituut dat is gevestigd in het land waar u woonachtig bent. Indien de Aanbieder bepaalde in deze Algemene en Specifieke Voorwaarden beschreven rechten of voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, dan betekent dat niet dat hij daardoor afstand doet van die rechten of voorwaarden, of dat hij ze verwerpt. Indien een bepaling van deze Algemene en Specifieke Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een daartoe bevoegde rechter of een aangewezen bemiddelaar, dan heeft die vaststelling geen enkele invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene en Specifieke Voorwaarden. Indien wij ervan afzien om de ons toekomende rechten voortvloeiend uit deze Algemene en Specifieke Voorwaarden uit te oefenen bij het zich voordoen van overtredingen beschreven in deze Overeenkomst, betekent dat niet dat wij daarmee afstand doen van die rechten, indien een dergelijke overtreding zich nogmaals zou voordoen. De titels van de artikelen zoals die in deze Algemene en Specifieke Voorwaarden zijn gebruikt, zijn alleen toegevoegd om het lezen gemakkelijker te maken en kunnen op geen enkele wijze de reikwijdte of omvang van dat artikel definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven of dat artikel op welke wijze dan ook beïnvloeden. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, ZULLEN DE AANBIEDENDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE, MORELE, AANVULLENDE, WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF VERVOLG SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE WEGENS DERVING VAN BEDRIJFSINKOMSTEN, BEDRIJFSSTAGNATIE, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE EN DERGELIJKE) ALS GEVOLG VAN DOOR U GEMAAKT GEBRUIK, MISBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN SITES, OOK INDIEN DE GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VAN DE AANBIEDER IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET ONTSTAAN VAN DIE SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE GELEDEN DOOR DERDE PARTIJEN). ER ZIJN LANDEN WAAR DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BIJKOMENDE OF VERVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, DUS HET IS MOGELIJK DAT DE VOORGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANBIEDENDE PARTIJEN JEGENS U VOOR DE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSVORDERINGEN (UIT CONTRACT OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS) GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG, DAT DOOR U IS BETAALD OM U TE REGISTREREN VOOR DE DIENSTEN, DE CONTENT, DE SOFTWARE EN DE SITES.

COPYRIGHT BELEID 1 DECEMBER 2013 De Aanbieder ("wij", "ons") respecteert de intellectuele en industriële eigendomsrechten ("de IE rechten"), waaronder, maar niet beperkt tot, het auteursrecht, van derden en wij verwachten van de gebruikers van onze Service, zoals deze nader is omschreven in de Algemene en Specifieke Voorwaarden, dat zij hetzelfde doen. In voorkomende gevallen mogen wij gebruikers van de Service uitsluiten indien zij naar ons oordeel inbreuk maken op de IE rechten, zoals deze nader zijn omschreven in de Algemene Voorwaarden . Wij behouden ons het recht voor om dit copyrightbeleid, het privacybeleid en de Algemene en Specifieke Voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, uitbreiden of beperken. Aangezien alle wijzigingen op deze pagina's zullen worden doorgevoerd, raden wij u aan deze pagina's regelmatig door te lezen. Uw voortdurend gebruik van de Service en het gebruik van de eventuele uitbreidingen en verbeteringen hiervan houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde Service. Als u van mening bent dat zonder uw voorafgaande toestemming uw uitingen verveelvoudigd en/of anderszins openbaar zijn gemaakt via de Service, op deze website of via de wapsite ("de Sites") op een zodanige wijze dat dit inbreuk maakt of heeft gemaakt op uw IE rechten of dat deze rechten op een andere wijze zijn geschonden, verzoeken wij u onze Copyright Agent, waarvan de gegevens zijn opgenomen in de Specifieke Voorwaarden, op de hoogte te brengen van de (vermeende) inbreuk, waarbij de volgende informatie dient te worden vermeld: een specifieke beschrijving en de vindplaats(en) van de uitingen; uw naam, adres, mobiele telefoonnumer en e-mail adres; een verklaring waaruit blijkt dat u en/of uw gemachtigde geen toestemming hebben gegeven voor de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de uitingen, dan wel dat de uitingen op basis van enige wettelijke bepaling zijn geoorloofd; een verklaring waaruit onomstotelijk blijkt dat de door u aan ons verstrekte informatie volledig en waarheidsgetrouw is en waaruit blijkt dat u de rechtmatige eigenaar bent van de IE rechten die rusten op de uitingen. De Copyright Agent van Provider kan per e-mail worden bereikt. Het adres vindt u op de Sites en via de Service. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het nummer zoals dit is vermeld in de Specifieke Voorwaarden. Zodra uw melding bij ons is binnengekomen behouden wij ons het recht voor de uitingen te blokkeren of van de Sites te verwijderen. Indien naar ons oordeel inderdaad sprake kan zijn van op uw IE rechten inbreukmakende uitingen zullen wij tot blokkering of verwijdering overgaan en zullen wij ons best doen om de identiteit van de inbreukmakende partij te achterhalen. Tevens zullen wij deze partij op de hoogte brengen van de door haar gepleegde inbreuk en van het feit dat haar inbreukmakende uitingen van de Sites zijn verwijderd. De partij van wie de inbreukmakende uitingen zijn geblokkeerd of verwijderd op basis van dit copyrightbeleid heeft het recht om verweer te voeren. Zij dient hiertoe de navolgende informatie te verstrekken aan onze Copyright Agent: een specifieke en volledige beschrijving van de uitingen die zijn geblokkeerd of verwijderd en de vindplaatsen van deze uitingen voordat deze waren geblokkeerd of verwijderd, inclusief de URL; een verklaring waaruit onomstotelijk blijkt dat de uitingen zijn geblokkeerd of verwijderd ten gevolge van aantoonbare fouten of dwaling of waaruit blijkt dat de geblokkeerde of verwijderde uitingen ten onrechte zijn aangewezen als te blokkeren of te verwijderen uitingen; naam, adres, mobiele telefoonnumer en e-mail adres van deze partij en een verklaring waarin wordt aangegeven dat deze partij akkoord gaat met de eventuele beslechting van het geschil door de in de Algemene Voorwaarden genoemde bevoegde rechter. Zodra het verweer bij ons is binnengekomen zullen wij dit aan u doorzenden en zullen wij de naar ons oordeel meest gerede partij in het gelijk stellen. In het geval dat u gelijk heeft gekregen, zullen wij ons best doen de inbreukmakende uitingen via de Service en van de Sites geweerd te houden. In het geval dat de partij die verweer heeft gevoerd in het gelijk wordt gesteld, zullen de door u ten onrechte als inbreukmakend gekwalificeerde uitingen niet langer meer via de Service en van de Sites worden geweerd c.q. binnen vijf werkdagen weer via de Service en op de Sites worden geplaatst, tenzij wij binnen deze termijn van u het bericht hebben ontvangen dat u het geschil heeft aangebracht voor de in de Algemene Voorwaarden genoemde bevoegde rechter. U dient een bewijs van aanbrenging voor de rechter aan ons te zenden.

Het Shoopadoo Team